ਸੰਚਾਰਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ2019-04-10T15:00:48+00:00

Eaton Fuller Transmission Alignment Troubleshooting

ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਆਮ ਪੜਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ

  • ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੇਅਰ slipout

  • Drive gear bearing failure

  • ਦੋ ਪਲੇਟ ਪੰਜੇ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਹੱਬ ਤੱਕ ਅਪੂਰਨ ਇੰਪੁੱਟ ਧੁਰ ਸਪਲਾਇਨ ਵੀਅਰ

transmission concentric alignment

ਵਾਪਿਸ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

Concentric alignment means that the engine and transmission must have a common axis. The purpose of this section is to set forth the procedures to use in checking for possible misalignment.

The basic instrument needed for taking readings is a taper pointed dial indicator. The accuracy of readings is essential for correcting alignment problems. Clean all surfaces thoroughly before proceeding.

ਖਾਸ ਸੂਚਨਾ:

ਜਦ ਹੇਠ ਨਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਘੁੰਮਾਉਣ, do not crank the engine with starter. Remove spark plugs on gasoline engines, and release compression on diesel engines.
ਸੂਚਨਾ: Before dial indicating engine flywheel or flywheel housing, make sure engine crankshaft does not have excessive end-play. ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, accurate readings cannot be obtained. Place dial indicator finger against the flywheel. Force crankshaft back and forth with pry bar. If end-play movement exceeds maximum as specified by the engine manufacturer, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਖਰਾਬ Housings

Inspect for worn or fretted pilot on both the transmission clutch housing and the engine flywheel housing. 1/4″ pilot lip of transmission clutch housing can wear into the flywheel housing either by transmission loosening up or after high mileage just from the road and engine vibration.

worn or fretted pilot

Any appreciable amount of wear on either part will cause misalignment and the part should be replaced.

worn transmission housing

ਵੀਅਰ ਆਮ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 3:00 ਨੂੰ ਵਜੇ 8:00 ਵਜੇ ਸਥਿਤੀ.

ਇੰਜਣ Flywheel ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਇਲਟ

engine flywheel housing pilot
flywheel housing total runout

Dial indicate the pilot or bore of the engine flywheel housing. Secure dial indicator to engine flywheel with tapered point against housing pilot. ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ flywheel ਘੁੰਮਾਓ. With chalk or soapstone, mark high and low points of indicator as it is being rotated.

The total runout will be the difference between the highest plus and minus readings. SAE maximum total runout for flywheel housing pilot is .008″ with No.1 and No.2 SAE housings.

Flywheel ਪਾਇਲਟ ਬੋਰ

ਡਾਇਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ flywheel ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਅਸਰ ਬੋਰ. With indicator secured to flywheel housing, move gauge finger to contact pilot bearing bore surface. Turn flywheel and obtain readings. SAE maximum total runout for the pilot bearing is .005″.

flywheel pilot bore

ਸੰਚਾਰਨ ਪਕੜ ਹਾਊਸਿੰਗ

The transmission clutch housing face and pilot cannot be checked accurately in the field without special measuring tools. Recommended maximum runout for the transmission clutch housing face and pilot is .003″ with SAE No.1 and No.2 housings.

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਸਰੋਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਡਾਉਨਲੋਡਸ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਜਾਓ

ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੈਨੁਅਲ PDF

ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਗ PDF ਦਾ >>>

ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉਪਲੱਬਧ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ.

ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਹੁਣ ਕਾਲ
ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ
ਕਾਲ ਹੁਣ ਬਟਨ